French (Fr)English (United Kingdom)Malagasy(Mg)
Flm67ha
...Ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra
(Efesiana. 2:20)


Teny fanolorana

Mbola faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’I Jesosy Tompo Lohan’ny Fiangonana izay mpanaraka izao site-web-ny Fiangonana Loterana Malagasy Toby Fanantenana 67 Ha izao ary miarahaba antsika nahatratra ity taona vaovao ity.

« Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoanareo, mba hitomboanareo amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina” (Rom 15:13), “Koa mifandraisa hianareo tahaka ny nandraisan’I Kristy anareo koa ho voninahitr’Andriamanitra”.(Rom 15:7)

Izany tenin’Andriamanitra izany indray no entina miarahaba antsika rehetra mbola afaka manaraka izao site-web ny Fiangonana izao. Miara-misaotra an’Andriamanitra isika mianakavy raha afaka nanaraka ny fankalazàna ny KRISMASY FIHOBIANA 2015 sy mahatratra izao taona vaovao 2016 izao.
Koa ankehitriny raha ny taom-piangonana  dia ny Alahadin’ny  EPIFANIA no isantarana azy , izay misy Alahady  3 manamarika azy amin’ity taona ity, ary ny hevitry ny EPIFANIA dia tsy hafa fa fisehoan’ny voninahitr’I Kristy amin’ny Jentilisa sy ho an’ny firenena rehetra, koa dia zava-dehibe eo amin’ny fiainana maha Kristiana antsika izany fa efa mahatratra aty amintsika koa ny Filazantsaran’ny famonjena.
Ary aorian’ny  Epifania dia manomana ny fontsika isika hibanjina  ny fankalazana ny PASKA sy ny PENTEKOSTA . Manomboka ny Alahady 24 Janoary 2016 ny fiomanana ho amin’ny Paska ary mifarana ny Alahady 20 Marsa 2016 izay Alahadin’ny SAMPANDROFIA.  Mialohan’ny hanarahantsika ny lalàm-pijalian’I Kristy dia misy Alahady telo manelanelana azy dia  ny Alahady faha 9 sy faha 8 ary faha 7  izay Alahady alohan’ny Paska ary  ny Alarobia aorian’ny Alahady faha 7 alohan’ny Paska no Alarobian’ny Lavenona dia ny 10 Febroary 2016, izany hoe eo no manomboka ny KAREMY na ny fifadian-kanina. Araka izany eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Toby Fanantenana 67Ha dia manao fampianarana isaky ny Alarobia mialoha ny Paska ka  misy Alarobia fito izay hanaovana fampianarana isaky ny amin’ny 6 ora hariva. Tsara ny hanamarihana izany satria tena zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana ny mahafantatra fa tsy moramora ny fahantanterahan’ny famonjena fa tena niaritra ny fijaliana sy fahafatesana Jesosy  ka dia tsara ny hanarahan’ny Fiangonana izany mba ho fantany ny maha zava-dehibe ny andro Paska. Ilaina araka izany ny fandinihan-tena mandram-pahatonga ny PASKA izay nanoloran’I Jesosy ny ainy sy nandreseny ny fahafatesana ka nitsanganany tamin’ny maty. Fotona lehibe manetriketrika eo amin’ny fiainnana Kristiana ny PASKA satria nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy. Ny FANKALAZANA NY PASKA moa dia ny 27,28 Masa 2016. Koa  dia mampahery antsika vahoakan’  Andriamanitra rehetra mba hibanjina izany fotoan-dehibe izany.

Manaraka izany ,  aorian’ny nitsangana’i Jesosy tamin’ny maty dia efa miomana sahady ny andro PENTEKOSTA isika , dia ny nanirahan’i Jesosy ny FANAHY MASINA, ka misy Alahady 6 mialoha izany, ary efapolo andro taorian’ny nitsanganan’I Jesosy no niakatra hoany an-danitra IZY, ary folo andro taorian’io niakarana hoany ankavanan’ny Ray io no nanirahany ny Fanahy Masina ka ankalazantsika ny Pentekosta. Ny Alahady  15 Mey 2016 no hankalazantsika izany ary ny Alatsinain’ny Pentekosta 16 Mey 2016 no handraisana ireo KATEKOMENA sy KONFIRMANDA . Aorian’ny fankalazana izany Pentekosta izany moa dia efa miatrika ny Alahadin’ny Trinite isika, dia holazaina amintsika manaraka indray ny momba izany koa dia mirary ny fiadanan’I Jesosy Kristy hoamintsika rehetra eo am-panarahana izao Site-Web ny Fiangonana Loterana Malagasy Toby Fanantenana 67 Ha izao.

Dia mirary ny fiadanan’i Jesosy Tompo amin’ny fanarahantsika izao fandaharana izao, Andriamanitry ny fiadanana anie ho amintsika rehetra.

Pastora RASOLONJANAHARY Hobinirina Ririharivelo, Mpitondra Fitandremana

 

Akon'ny Fanatenana Akon'ny Fanatenana Fandaharana atolotry ny FLM Toby Fanantenana 67 ha ho antsika isaky ny alakamisy amin'ny 06 sy sasany hariva ao amin'ny Radio Teny Fiainana ...