French (Fr)English (United Kingdom)Malagasy(Mg)
Flm67ha
...Ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra
(Efesiana. 2:20)


Teny fanolorana

Mbola faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’I Jesosy Tompo Lohan’ny Fiangonana izay mpanaraka izao site-web-ny Fiangonana Loterana Malagasy Toby Fanantenana 67 Ha izao ary miarahaba antsika nahatratra ity taona vaovao ity.

«Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana» Mal.2: 5a

Androm-pahasoavana mandrakariva no atolotr’ Andriamanitra ho antsika raha mbola velon’aina koa. Izany no isaorantsika Azy Tompo amin’izao fanomezany antsika taona vaovao 2017 izao indray. Ny fahasoavan’Andriamanitra dia ilay toe-pony misahirana manandratra antsika ho amin’ny toeram-boninahiny, misahirana mamerina antsika ho amin’ilay voninahitra efa natafiny hatramin’ny nahariana antsika saingy very noho ny nisafidianantsika olombelona ny lalan’ota.

Omeny antsika indray izao taona vaovao 2017  izao mbola hanamafisany izany fisahiranany amintsika izany, hanohizany ny fikarakarany antsika ho tonga amin’ny fahatsarana tanteraka mandra-pihavin’i Jesosy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Omeny antsika izao taona vaovao izao hampitomboany hatrany ny fanehoam-pitiavany mba haharesy lahatra antsika fa tsara Izy Andriamanitra ary manao ny tsara mandrakariva eo amin’ny fiainantsika. Omeny antsika izao taona vaovao izao hialany nenina amintsika mba tsy ho faty anaty fahotana fa ho velona tra-pamonjena mandrakariva.  Arahabaina indrindra ary, fa ny fahasoavan’Andriamanitra no maha-toy izao anao. Tsy mivadika amin’ny fanekena efa nataony Andriamanitra. Izay rehetra sainin’Andriamanitra ho anao dia lazain’ny vavany ary tanterahiny aminao. Izany no tsy isalasalany milaza fa mahalala ny hevitra hiheverana anao Izy, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Io fiadanana io no fanekena efa nataony ho anao, fiainana sy fiadanana. Entintsika hamakivaky am-pifaliana sy amim-pahavitrihana ny taona vaovao 2017 indray izany fanamafisam-panekena ataon’Andriamanitra izany.

Isaorana indrindra Andriamanitra raha nomeny fahafahana nankalaza ny Krismasy Fanantenana 2016 sy ny fandraisana izao taona vaovao 2017 izao isika. Mbola ao anatin’ny vondrom-petin’ny Krismasy hatrany moa ny Fiangonana ankehitriny amin’ny fanarahana ny fankalazana ny Epifania. Manana Alahady dimy isika hatramin’ny Alahady voalohany amin’ny volana Febroary, hanarahantsika ireo fampianarana entin’ny Epifania. Tapitra ireo Alahady dimy ireo dia miditra amin’ny vanim-potoana manelanelana isika, manana Alahady telo indray, hiomanantsika hiditra amin’ny fanarahana ny lalan’ny hazofijaliana.

Mirary antsika rehetra samy hitombo finoana amin’ny fanarahana ireo fampianarana sy Toriteny ary fivoriam-bavaka isa-tokony avy tanterahina eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Toby Fanantenana 67 Ha. Sambatra raha samy sambatra ianao amin’ny fananana ireo fandaharana samihafa eto amin’ity Fiangonana ity, satria ataon’Andriamanitra tsapanao fa tsy avelany ho diso anjara amin’ny fiasam-pahasoavany (moyens de grâce) ianao amin’ny alalan’ny famafazany isa-potoana ny Teniny sy amin’ny fanolorany ny Sakramenta Masina. Raha mbola andro koa ny andro dia manokatra ny varavaran’ny Tranony Andriamanitra ka mampandroso anao. Misy hatrany ny maraim-baovao isan’andro amin’ny 6 ora, mitohy tsy tapaka ny fivoriam-pifohazana ao amin’ny Toby Fanantenana 238 isaky ny amin’ny 8 ora maraina sy amin’ny 2 ora tolakandro, miditra intelo toy ny mahazatra ny fivavahana isaky ny Alahady: 6 ora maraina, 10 ora sy sasany ary amin’ny 3 ora tolakandro. Fotoana sarobidy omen’Andriamanitra anao ireo hihaonanao aminy eo anivon’ny Fiangonana. Ny Alahady voalohany amin’ny volana sy ny Alahady fahatelo no hisian’ny Fiombonana amin’ny Sakramentan’ny Alitara, ny Alahady faharoa kosa no hanatanterahana ny Asa sy Fampaherezana, ary ny Alahady farany amin’ny volana dia fotoana manokana hiomanana ho amin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Jesosy anie hahatanteraka izay efa kasainy ho anao sy izay efa nekeny ho anao, dia ny fiainana sy fiadanana!

Pastora RASOLONJANAHARY Hobinirina Ririharivelo, Mpitondra Fitandremana

 

Akon'ny Fanatenana Akon'ny Fanatenana Fandaharana atolotry ny FLM Toby Fanantenana 67 ha ho antsika isaky ny alakamisy amin'ny 06 sy sasany hariva ao amin'ny Radio Teny Fiainana ...